EEG-dybdemeditation

Formålet med EEG-dybdemeditation er dyb fysisk og psykisk afslapning samt modulering og forløsning af traumer og komplekser.

Det anbefales, at man forud for dybdemeditation har afviklet et vist antal basis-sessioner, der omfatter regulering af alle hjernens frekvenser. Basistræningen danner grundlag for en god effekt af den mere ensidige og specifikke frekvensbåndtræning, der finder sted i dybdemeditations træningen.

For klienter med symptomer på et ustabilt centralnervesystem, f.eks. migræne, svimmelhed, kvalme, epilepsi, urolige ben (restless leg syndrome), panikangst samt dissociative tilstande (føleforstyrrelser, krampeanfald, uvirkelighedsfornemmelser, absenser m.v.) vil det være for udfordrende for hjernen at gennemføre den frekvensmæssige mere ensidige eller synkrone dybdemeditations træning. Klienter med disse symptomer profiterer mest af at begynde med almindelig basistræning.

Under dybdemeditation fremmes hjernens alpha (8-12 Hz) og theta (4-8 Hz) bølger. Theta bølger ses især i overgangen fra vågen tilstand til søvn, dvs. i indsovningsfasen (den hypnagoge tilstand), under hypnose og i trance. Theta bølger reflekterer primært aktivitet i det limbiske system, som er centralt for følelsesmæssig/emotionel modulering, stemningsleje og oplevelse af fx angst, vrede, begejstring, herunder funktioner som sociale færdigheder, korttidshukommelse og indlæringsevne.

Alpha aktivitet er mest prominent i den bagerste del af hjernen (occipital lappen) i vågen tilstand og med lukkede øjne. Når der lukkes af for synsinput til hjernen, øges alpha niveauet automatisk. Alpha-bølger ligger i midterfeltet mellem hjernens langsomme og hurtige bølger, og man beskriver derfor ofte alpha frekvensbåndet som ‘porten’ mellem det bevidste og det ubevidste. Alpha aktivitet reflekterer evnen til ’bevidst tomgangstilstand’ og dermed indre ro.

Under dybdemeditation fremmes hjernens alpha og theta aktivitet med stress-reducerende og traume-forløsende effekt og mental og fysisk afslapning til følge. Selvom man som person har svært ved at “koble af” og slippe kontrollen, kan man med træningen lære hjernen denne mental afkobling og opøve kapaciteten til at rette sin opmærksomhed og fokus indad.

Fordelen ved EEG-dybdemeditation er, at det ikke kræver bevidst tillærte meditative færdigheder, som traditionel dybdemeditation ellers forudsætter og som kan være meget svære at optræne.

EEG-dybdemeditations træningen foregår ved, at klienten sidder behageligt i en stol med lukkede øjne iført mørklægningsbriller for at udelukke eksterne synsindtryk. Feedbacken modtages således alene gennem høresansen og evt. den taktile sans. Hjernen får gennem feedbacket løbende tilbagemeldinger om, hvorvidt den genererer de ønskede gavnlige frekvenser. Som klient behøver man derfor ikke koncentrere sig om, hvorvidt man gør det “rigtige’ – om man nu er meditativ eller ej – for det afspejler feedbacket. Det lydlige/taktile “fingerpeg” udnytter centralnervesystemet uden om klientens bevidsthed og aktive medvirken til at regulere sin aktivitet og fremme de ønskede frekvenser. EEG-dybdemeditationstræning er således en ’genvej’ til at opnåelse af den dybe meditative tilstands gavnlige følgevirkninger.

At det i dybdemeditationstræning handler om at fremme hjernens Alpha og Theta frekvenser skyldes, at disse faciliterer den subcortikale dybereligggende mentale processering, der opstår netop i spændings-krydsfeltet mellem disse to frekvensbånd. Dybdemeditations træning sigter mod psykologisk traumeforløsning og integration – og fremmer den normalisering og stabilisering af emotionel grundtonus (arousal) der finder sted under basistræningen.

Dybdemeditationen muliggør opløsning af traumatiske begivenheder, som det på anden vis kan være svært at få bearbejdet og som derfor eksempelvis vedbliver at dukke op i erindringen som påtrængende traumatiske minder eller på et ubevidst plan influerer klientens liv og levned, eksempelvis i form af uforklarlige fysiske smerter. Har klientens traumer karakter af flashbacks, er der tale om PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), hvor minderne gennemtvinger en ukontrollabel genoplevelse af traumet med såvel psykiske som fysiske reaktioner til følge. Som følge af træningen genoplever klienten ikke sine traumer på ny, men disse passerer – når klienten er klar – mere eller mindre bevidst som forløsende følelser eller som egentlige erindringer klienten er en slags rolig ”tilskuer” eller ”vidne” til og efterfølgende kan re-integrere bevidst og med lavere følelsesmæssig intensitet.

Se evt. dette link for en omtale af et stort EEG-mental trænings pilotprojekt på Veterancentret i Ringsted, der involverer 200 tidligere udsendte danske soldater med psykiske lidelser, bl.a. PTSD. En del af erfaringsgrundlaget for Veterancentrets projekt stammer fra Veteranafdelingen ved Fort Campbell, Kentucky, USA hvor man har succes med denne form for behandling.