Hvordan foregår EEG-mental træning.

Trænings-sessionerne

I sessionerne sidder klienten i en behagelig lænestol foran en tv skærm.

Afhængigt af antallet af kanaler, der anvendes i klientens protokol, anbringes der et vist antal elektroder på hovedbunden.

Elektroderne fastgøres, efter grundig afrensning, til hovedbunden med en elektrodepasta. Denne pasta, der hjælper med at lede og forstærke signalerne fra hjernen, kan vaskes ud ved almindelig hårvask.

Selve elektrodeplaceringen sker efter et internationalt anerkendt ’10-20 system’, der refererer til bestemte områder i hjernebarken.

Elektroderne på hovedbunden fungerer som små batterier, der opfanger og videresender de elektriske impulssignaler fra hjernen til en neuro-forstærker. Herfra ledes signalerne videre til behandlerens computer, hvor de fremvises som hjernebølger.

Ved hjælp af en avanceret computersoftware omdannes signalerne til et sensorisk klient-feedback. Feedbacket består af både visuelle, auditive og taktile sansestimuli i form af computerbaserede animationer som billeder, film/spil, lyd samt vibration.

En trænings-session varer max. 60 minutter, heraf udgør den effektive træning 30 minutter. Den resterende tid bruges til at opsummere klientens reaktioner fra foregående session, placere elektroder og optimere kvaliteten af de signaler, som sensorerne opfanger. 

Hvordan EEG Biofeedback mentaltræning foregår

Feedbacket

Hjernen trænes, på baggrund af feedbacket i de computerstyrede animationer, til at fremme aktiviteten af hensigtsmæssig og hæmme uønsket hjerneaktivitet.

Når den ønskede hjerneaktivitet kommer over et vist niveau og den uønskede hjerneaktivitet under et bestemt niveau, afspejles dette som ændringer i feedbacket. 

Det kan fx vise sig ved, at spillets hastighed, lydstyrke og vibrations-effekt øges, og billedet kan blive stort og klart m.v. Bevæger klienten sig ud af denne optimale tilstand, forstyrres feedbacket ved at billedet mindskes, bliver mere utydeligt, lyd og vibration sænkes eller spillet går i stå.

På denne måde modtager klienten, gennem sanserne, real-tids informationer om ændringer i hjernens aktivitetsniveau.

Denne form for non-invasive guidning af hjernen fører til bedre selvregulering og forbedret hjernefunktion, hvilket resulterer i en reduktion af de fysiske og psykiske symptomer, som har deres udspring i hjernen.

Hvis det lyder mærkeligt, så tænk på at regulering af hjerneaktivitet er en proces, der foregår uden din bevidste indblanding alligevel.

Hjernen er praktisk talt selv-kørende eller selv-regulerende, og selvom vi med vores bevidsthed har mulighed for påvirke og ændre vores hjerneadfærd, er det en “om-vej” at gå via bevidstheden. Det er derfor, det er så svært at ændre vaner. Det kræver, at man har viljestyrke og holder ved.

Vaner er kun blevet til vaner, fordi en bestemt adfærd er blevet gentaget tilstrækkeligt mange gange. Ved gentagelse stimuleres bestemte signalnetværk i hjernen, som til sidst “gror” fast og selvkørende.

EEG-mental træning virker udenom din bevidsthed og interagerer direkte med din ubevidste hjerne / underbevidstheden. Som klient skal du derfor blot forholde dig passivt i sessionen og tillade at denne interaktion mellem hjernen og feedbacket foregår af sig selv.

Praktiske informationer

Ud over hårvask samme dag eller dagen forinden og udeladelse af olier og hårplejemidler, der kan fedte hovedbunden og hæmme signalkvaliteten af elektroderne, kræves der ingen særlig forberedelse, ligesom trænings-sessionerne heller ikke kræver særlige forudsætninger eller evner. Som klient skal du således hverken anstrenge dig eller koncentrere dig på en bestemt måde for at kunne medvirke i træningen.

For at sikre at træningen bliver mest mulig effektiv, overvåges og superviseres du som klient under alle trænings-sessioner ligesom der løbende samles informationer fra dig vedr. reaktioner i og mellem sessionerne mhp. eventuel protokol justering for optimal effekt af træningen.

Af hensyn til forstyrrelser i EEG-udstyret skal mobiltelefonen være slukket under træningen.