EEG-mindfulness

Formål: at øge hjernens kapacitet til sanselig og accepterende tilstedeværelse i nuet.

Overordnet findes der tre forskellige former for EEG-mental træning: basistræning, mindfulness og dybdemeditation. Selvom de alle tre protokoller understøtter og fremmer centralnervesystemets mentale afspændingsproces, er der tale om meget forskellige tilgange i måden, der trænes på. Dette i kraft af den bagvedliggende computerbaserede signalbearbejdning og frekvensmæssige filtrering, der resulterer i en betydelig forskellighed i den feedback, som gives til klienten. Feedbacket afspejler med andre ord, hvad det er man ønsker at opnå med træningen.

EEG-mindfulness træning fokuserer udelukkende på at fremme hjernens alpha (8-12 Hz) eller gamma (30-40 Hz) frekvenser. Det anbefales, at man forud har afviklet et vist antal basissessioner, fordi EEG-basistræningen omfatter en regulering af alle hjernens frekvenser og derved danner grundlag for den mere ensidige og specifikke frekvensbåndtræning, der finder sted i EEG-mindfulness træningen.

Særligt for klienter med symptomer på et ustabilt centralnervesystem, f.eks. migræne, svimmelhed, kvalme, epilepsi, urolige ben (restless leg syndrome), panikangst samt dissociative tilstande (føleforstyrrelser, krampeanfald, uvirkelighedsfornemmelser, absencer m.v.) vil det være for udfordrende for hjernen at gennemføre den frekvensmæssige mere ensidige eller synkrone mindfulness træning. Klienter med disse symptomer profiterer mest af almindelig basistræning.

Når man praktiserer mindfulness, søger man at fremme alpha (8-12 Hz) eller gamma (30-40 Hz) aktivitet i hjernen og hæmme hjernens øvrige frekvenser. Alpha og gamma bølger reflekterer mental ro og sanselig opmærksomhed. En passiv opmærksomhed på kroppens og underbevidsthedens signaler hænger sammen med øget Alpha-aktivitet og tilstanden, som frigør spændinger og andre stressrelaterede reaktioner, medvirker til at man restituerer og akkumulerer ny energi.

Mennesker i god kontakt med sig selv og som hviler i sig selv kropsligt og følelsesmæssigt, har ofte høj Alpha aktivitet. Stressede mennesker har lav Alpha aktivitet, og er ofte ikke i god kontakt med deres krop og følelser og mærker derfor ikke sig selv, før det måske er for sent.

 I EEG-mindfulness træning faciliteres hjernens evne til synkront at fremme aktivitet i Alpha frekvensbåndet. Alpha aktivitet er mest prominent i den bagerste del af hjernen (occipital lappen) i vågen tilstand og med lukkede øjne. Da Alpha-bølger ligger i midterfeltet mellem hjernens langsomme og hurtige bølger, udgør Alpha ‘porten’ mellem bevidstheden og det ubevidste, og reflekterer hjernens ’bevidste tomgangstilstand’ eller ‘væren i nuet’. ” At være i nuet” handler om en indre passiv eller meditativ opmærksomhed, der ikke forfølges tanke- eller adfærdsmæssigt og medfører en mental og fysisk afslapning. Dette har en nærværs-skabende og stress-reducerende effekt. .

Gammabølger fremmer en vågen, opmærksom ’højere’ bevidsthedstilstand og gamma aktivitet genereres i forbindelse med problemløsning og kognitiv processering og indlæring. Gamma-bølger har gennem de senere år været genstand for stor forskningsmæssig interesse baseret på antagelsen om dette frekvensbånds betydning for dyb afslapning samt kobling mellem forskellige fysiologiske (ikke bevidste) processer og psykologisk bevidsthed. I EEG-mindfulness træning kan man træne hjernens evne til synkront at fremme sin aktivitet i Gamma frekvensbåndet. På nogle klienter virker træningen dybt afslappende, mens andre rapporterer om dybere, klarere og mere kreative indsigter, en oplevelse af at ”tænke ud af boksen” eller ”få klarsyn”.

Hvis man som person har svært ved at “koble af og være tilstede”, kan man ved EEG-mindfulness træning uden om den bevidste viljes kraft udvikle hjernens evne til at skabe aktivitet i de frekvensbånd som reflekterer mental afkobling, ro og nærvær. Mindfulness-træning er altså gavnlig, hvis man blot ønsker mere indre ro og ønsker større grad af nærvær og tilstedeværelse i sit liv og dagligdag. Er man plaget af depression, bekymringstanker og kroniske smerter kan EEG-mindfulness træning ligeledes være relevant.