Træningsprotokol

Man skal som klient være opmærksom på, at der findes mange forskellige neurofeedback-protokoller og måder at tilrettelægge EEG-mentaltræning på – alt afhængig af udbyderens kvalifikationer.

Indenfor de senere år er desværre kommet mange nye neurofeedback udbydere til, som hverken har en sundhedsfaglig baggrund eller uddannelse i kvalitativ /kvantitativ EEG-analyse. Mange har en kortvarig “neurofeedback træner” uddannelse af få ugers varighed, og man skal derfor se sig rigtig godt for, inden man vælger udbyder, fordi neurofeedback som metode ikke kræver autorisation.

Hos Klinik for EEG-mentaltræning er du sikret et fagligt højt niveau i kraft af internationale anerkendte neurofeedback certificeringer og uddannelsesmæssig relevant baggrund som cand. scient. i sundhedsvidenskab med speciale i EEG-psykofysiologi. 

Klinikken anvender flere såvel kvalitative som kvantitative neurofeedback systemer og tilrettelægger hvert enkelt klientforløb på baggrund af en specifik udredning af hjernens udfordringer, der udmønter sig en en individuelt tilrettelagt neurofeedback-protokol.

Protokollen tilrettelægges på baggrund af et klientspørgeskema, en grundig udredende samtale med fokus på klientens subjektivt oplevede vanskeligheder og symptomer. Hvis det er muligt, gennemføres der forskellige former for neurologisk testning af hjernens funktionalitet og hukommelse, ligesom der i visse tilfælde suppleres med Q-EEG markører. 

De neurofeedback protokoller, der anvendes i klinikken, kan opdeles i frekvensbånds-træning, basis-træning, mindfulness-træning, dybdemeditations-træning & special protokoller. Der er tale om vidt forskellige tilgange i måden, hvorpå hjernen trænes på som vedrører den bagvedliggende computerbaserede signalbearbejdning og frekvensmæssige filtrering.

Fælles for alle neurofeedback-protokoller er, at (Q)EEG-målingerne afspejler hjernens periodiske svingnings-aktivitet (hjernebølger) målt i real-tid. Hjernebølgehastighed måles i herz og styrken af hjernebølgerne i mikrovolt.

Et eksempel på et EEG basistræningsforløb hos Klinik for EEG-mentaltræning ser således ud:

1. konsultation: den udredende samtale 
Her mødes du og jeg i klinikken og gennemgår dit spørgeskema, som du har tilsendt i forvejen. I samtalen kobles din beretning på, så svarene i spørgeskemaet uddybes og nuanceres. Der vil i tillæg laves neurologiske / hukommelsesmæssige tests, hvis dette skønnes relevant. Samtalen giver også dig som klient mulighed for at vurdere, om Klinik for EEG-mentaltræning er det rette sted for dig.

2. konsultation: den første neurofeedback session 
Denne konsultation ligger ca. 1 – 2 uger efter din første konsultation. I denne konsultation gennemgår vi eventuelle testresultater og på denne baggrund stiller jeg en “funktionel EEG-diagnose”. En sådan vedrører en kortlægning af dine eventuelle hjernemæssige udfordringer på baggrund af bl.a. Q-EEG-markører, mental processeringshastighed, opmærksomhed og impulskontrol. En funktionel diagnose er udelukkende terapeutisk og har intet med en medicinsk diagnose at gøre.

3. – 19. konsultation: afvikling af dine ugentlige neurofeedback sessioner og løbende indsamling af  ændringer i dine symptomer.

 20. session: I den tyvende session foretages afvikling af fornyet testning samt EEG-vurdering ligesom den sidste 20. neurofeedback session afvikles.

Sidste konsultation: evaluerende samtale. I denne konsultation evalueres dit samlede forløb på baggrund af de seneste testresultater, udviklingen i symptom-belastning vha. symptom-tracking og EEG. I denne konsultation vurderes det ydermere, hvorvidt du vil have gavn af / brug for flere neurofeedback-sessioner og hvilke protokoller, jeg i givet fald vil anbefale i dit videre forløb.

EEG træningsprotokol hjernetræning