Neurologisk test

I de fleste tilfælde anbefales det at afvikle en neurologisk QIK CPT test (Quick Continous Performance Computerbased Testing). Testen er en 21 minutter lang computerbaseret visuel opmærksomheds- og reaktionstest, der kortlægger klientens generelle kognitive præstations- og præcisionsevne. Testen udgør i tillæg til den udredende samtale, symptomkortlægnig og andre subjektive beskrivelser fra klienten selv, forældre, skole m.v. et værdifuldt værktøj til objektivt at klarlægge på hvilken måde og i et hvilket omfang, hjernen er udfordret.

Det anbefales at afvikle en testning hhv. før (præ-test) og efter (post-test) et EEG-mental træningsforløb. Præ-resultaterne danner basis for en præciseret tilrettelæggelse af klientens individuelle træningsprotokol og post-test resultaterne afdækker, hvorvidt klienten har gjort fremskridt, således at der sker en progression i retning af en normalisering af de målte kognitive parametre. Kliniske erfaringer viser, at det er muligt at opnå forbedret neurologisk funktion i form af en øget normalisering af CPT QIK test-scoren gennem EEG-mental træning.

Testen er særlig relevant i de tilfælde, hvor klienter henvender sig med kognitive udfordringer herunder problemer med eksekutive (styrende) funktioner. Har man problemer med hjernens styringsfunktioner nedsætter det ens evne til at regulere sin adfærd og tilpasse sig skiftende krav og forventninger fra omgivelserne på en fleksibel måde. Det får indflydelse på evnen til at planlægge og fuldføre handlinger ligesom man får sværere ved at styre sit formålsbestemte fokus, fordi det også er svært at motivere sig selv. Mange hjerneforstyrrelser nedsætter evnen til hurtig mental informationsbearbejdning ligesom evnen til at vedholde opmærksomhed samt dele opmærksomheden mellem flere samtidige opgaver ofte reduceres. Herved det bliver det at holde flere “bolde i luften” på samme tid vanskeligt, fordi det kræver en vis simultankapacitet at holde flere tanke- og handleprocesser kørende.

QIK CPT testen anvender samme teststrategi som TOVA® testen, der er en anden opmærksomhedstest, som anvendes i screening, diagnostik, behandling og overvågning af opmærksomhedsforstyrrelser. Begge typer af test giver en indikation af, hvorvidt der er tale om en funktionel neurofysiologisk forstyrrelse fx. ADD/ADHD-kernesymptomer (Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder). QIK CPT testen anvendes også i forbindelse med stress og mistanke om kognitive følgevirkninger. QIK CPT testen har implementeret samme teststrategi som TOVA®, men har den klare fordel, at være tilføjet et yderligere 5. test-segment, der har til formål at undersøge, hvordan klienten klarer selve overgangen fra en testsituation til en anden. Da det at skifte fra en periode med høj belastningsgrad tilbage til en testsituation med lav belastningsgrad ofte er vanskeligt for klienter med kognitive udfordringer, er dette ekstra test-segment i QIK CPT testen en klar fordel i forhold til en relevant protokol tilrettelæggelse fremfor anvendelse af TOVA® testen.

QIK CPT testresultatet er ikke influeret af forstyrrende kognitive variable såsom hukommelse, sprog, indlæring & processering af komplekse sekvenser m.v. der ville kunne påvirke outcome af en testning negativt. Testningen udmunder i en rapport, som gennemgås med klienten, så man er fortrolig med dens resultater. Testresultaterne er baseret på en sammenligning med en køns- og aldersindekseret normativ og statistisk robust database, der omfatter 20.000 individer i alderen 5-99 år og er etableret i perioden 2008-2014.